Etiske retningslinjer

Regler for utøvelse av estetisk plastikkirurgi
Norsk plastikkirurgisk forenings medlemmer er, som alle medlemmer av Den norske lægeforening, forpliktet av etiske regler for leger. Fordi indikasjonen for estetisk (kosmetisk) kirurgi ofte er begrunnet i et ønske om å forbedre en normaltilstand, må den behandlende lege vise spesiell varsomhet ved vurdering av indikasjon for inngrep. Medlemmene plikter å gjøre seg kjent med offentlig regelverk for utøvelse av kosmetisk kirurgi samt forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Indikasjoner for estetisk plastikkirurgi. Pasientens totale helsetilstand er som ved all helsehjelp det overordnede hensyn for virksomheten. Den behandlende lege må aldri utføre en behandling kun ut fra pasientens ønske uten at legen ut fra en helhetsvurdering mener at dette vil være til pasientens beste.

 

Kontraindikasjoner

  1. Pasienter under 18 år må som hovedregel ikke tilbys estetisk kirurgi.
  2. Pasienter med kjente alvorlige spiseforstyrrelser må behandles med særskilt aktsomhet med tanke på kroppsendrende kirurgiske inngrep.
  3. Dersom legen i sine samtaler og undersøkelser får mistanke om at psykiske forstyrrelser påvirker pasientens ønske om et spesielt inngrep, må det utøvers særlig aktsomhet. Ved tvil bør det innhentes vurderinger fra pasientens fastlege eller lege med kompetanse innen psykiske lidelser før inngrep foretas.

 

Legens plikt til informasjon og oppfølging

  1. Pasienten må informeres grundig om inngrepet. Legen må gjøre sitt beste for å sikre at pasienten forstår informasjonen. Legen må gi en realistisk vurdering av gevinsten ved inngrepet og avdekke urealistiske forventninger. 
  2. Tilbyder av estetisk kirurgi plikter å følge opp gjeldende medisinske retningslinjer og sørge for at alle pasienter tilbys adekvat medisinsk oppfølging etter behandling. Alle pasienter skal vurderes og undersøkes av spesialist i plastikkirurgi før kirurgi.

 

Annonsering og markedsføring

  1. Medlemmer av Norsk plastikkirurgisk forening har et særlig ansvar for å påse at markedsføring av egen virksomhet ikke er villedende. Markedsføringen må ikke gis en form som kan virke støtende eller krenkende eller som bevisst spiller på folks lyter eller fordommer mot normale kroppsfenomen.
  2. Annonsering som bevisst søker å skape nye behov for estetisk kirurgi i befolkningen må unngås. Pre- og postoperative bilder er ikke tillatt brukt i annonser eller i offentlig tilgjengelig markedsføring.
  3. Aktivt oppsøkende individuell markedsføring må ikke forekomme via noen form for kommunikasjonsplattform.
  4. Gratis konsultasjoner, kampanjetilbud på konsultasjoner og kirurgi, eller tilbud om fratrekk av konsultasjonstakst gitt at man gjennomfører et inngrep skal ikke forekomme. Pris på konsultasjon skal gjenspeile det arbeidet som utføres og harmonere med takst hos andre sammenliknbare faggrupper. 

 

Brudd på etiske regler
Brudd på disse reglene skal i første omgang bringes inn for styret i Norsk plastikkirurgisk forening, som kan kreve at forholdene rettes opp og utstede advarsler. Styret kan også bringe saken videre til Rådet for Legeetikk som tar stilling til hvorvidt Etiske Regler for Leger er brutt. Rådet for Legeetikk har da videre sanksjonsmuligheter i henhold til Reglement for Rådet for legeetikk. Dette inkluderer kritikk, pålegg om at kritikkverdige forhold opprettes, og Rådet kan sende saken til Sentralstyret med anbefaling om eksklusjon fra Legeforeningen. Informasjon om vedtaket viderebringes aktuelle internasjonale foreninger.

 

Vedtatt på Generalforsamling i Norsk Plastikkirurgisk Forening, NPKF, 25. oktober 2018